Fagstoff

Her legger vi inn aktuelle artikler som kan være nyttig lesing for gårdbrukere og andre som har landbruk som interessefelt. Siden skal oppdatere forsknings- og utviklingsresultater fra våre samarbeidspartnere og eierorganisasjoner, og skulle du inneha kunnskap som kan nyttes av andre, tips oss gjerne!

Utviklingsseminar på Tjøtta 22. og 23. oktober

En møteplass for innovative bønder, studenter, forskning og forvaltning. Et sted for inspirasjon og utvikling! 22. oktober: Biogass –husdyrgjødsel som ressurs Landbruket får stadig nye krav og forventinger om å være en aktiv medspiller for å nå de nasjonale og internasjonale klimamål som settes. Det er derfor viktig for næringa å få utredet og utviklet…

Les mer

Ta vare på ressursene!

Anders Johansen, nestleder i Nordnorsk Landbruksråd og konsernstyremedlem i TINE, har publisert følgende innlegg på tine.no, og vi ønsker gjerne å dele saken: Etter en utfordrende vinter, vår og sommer, med overvintringsskader i deler av Nord-Norge og tørke i resten av landet, står vi nå ovenfor en svært utfordrende grovfôrsituasjon i store områder av landet.…

Les mer

Arktisk kvalitet – En beskrivelse av nordlige natur- og klimaforhold og virkning på egenskaper hos nordnorske matprodukter

Tor J. Johansen, AnneLinn Hykkerud, Eivind Uleberg og Jørgen Mølmann

som representerer:

Divisjon for bioteknologi og plantehelse/Skadedyr og ugras og Divisjon for matproduksjon og samfunn /Frukt og grønt

– har nylig utgitt en rapport med de studiene som er gjort på kvalitet på nordnorske produkter sammenlignet med andre geografiske områder:

https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2494675

 

 

Troms: Mulighetenes landbruk

En ny rapport fra AgriAnalyse tar for seg utviklingstrekk i jordbruket i Troms, og det pekes på flaskehalser som må åpnes for å snu negative trender. Disse er eiendomsstrukturen, med mye leiejord, og manglende oppfølging av driveplikten. Videre er det vanskelig å skaffe investeringsmidler, spesielt for små og middels store bruk. Virkemidlene i jordbrukspolitikken bør også i større grad sikre at mindre bruk…

Les mer

Verknad av traktorkøyring på engavling og jordfysiske forhold

Engavlingene har stagnert dei seinaste åra, og det er stilt spørsmål om jordpakking og dårlige jordfysiske forhold kan være en del av årsaka (Lunnan 2012). I fleire undersøkingar har en tidligare sett på ulike sider ved køyreskader i eng. Tveitnes og Njøs (1975) fann eit avlingstap på 11-15 % etter køyring både vår og høst…

Les mer

Fra Sørfold i Nordland. Foto: Oskar Puschmann/Skog og landskap

Med grovfôr i fokus

Grovfôrbasert husdyrproduksjon er en hovedpilar i norsk landbruk, og avhenger av vellykket dyrking og konservering av engvekster. Men hvilke fordeler har en gammel eng som har bestått i mange år, sammenlignet en nypløyd eng som er ung og vital? Bøndene vet at det er utfordringer forbundet med begge, og forskerne jobber med å finne gode…

Les mer

Nye potetsorter for arktisk potetproduksjon

Gjennom mange år har potetprodusent Olav Grundnes sammen med Graminor, Landbruk Nord og Tromspotet, arbeidet for å få fram nye potetsorter for arktisk potetproduksjon. Fra 2013 har arbeidet også fått støtte fra midlene til utvikling av arktisk landbruk. Formål med prosjektet er å finne nye potetsorter for arktisk potetproduksjon. Delmål Videreføre utvalgsarbeid i foredlingssorter på…

Les mer

Stress og velferd hos rein

Reinsdyr er lite håndtert av mennesker og kan derfor oppleve samling, sortering og merking som svært stressende. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har fått midler til et prosjekt som skal undersøke stressbelastningen hos tamrein håndtert manuelt og sammenlikne med nytt mekanisk system for veiing, fiksering og sortering. Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan…

Les mer

Samisk matutviklingsseminar

I et samarbeid mellom Árran Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senter og SlowFood Sápmi ble det arrangert samisk matutviklingsseminar i Tromsø høsten 2015. Med deltakere fra reinslakterier og foredlere av reinkjøtt i Nordland og Troms, og andre næringsdrivende med interesse for samiske mattradisjoner, ble det blant annet diskutert hvorvidt det svenske kvalitetsmerket «Renlycka» skal tilpasses norske…

Les mer

Nytt system innført for klassifisering av reinslakt

Kalkyleskjæring av rein For gris og storfe har det i mange år vært et system for vurdering og klassifisering av kvaliteten på slakt. Dette systemet vurderer både fettprosent og kjøttfylde, og vurderes etter fastsatte krav. Samme system er nå innført for reinkjøtt. Etter at klassifiseringssystemet EUROP er tatt i bruk i alle slakterier, skal Animalia…

Les mer

Nå blir det enklere å gjødsle poteten riktig

Potetdyrkeren kan få et ekstra hjelpemiddel i vekstsesongen for å avgjøre hva som er riktig nitrogengjødsling i den enkelte potetåker. Ved å bruke dette hjelpemiddelet kan en gjødsle etter behov og korrigere for effekten av varierende nedbør og andre forhold i vekstsesongen. Rett mengde nitrogen gir god kvalitet på poteten, som en viktig del av…

Les mer

I Nord-Norge drives birøkt med verdens friskeste bier

I Nord-Norge og nordlige deler av Nord-Trøndelag drives birøkt med verdens friskeste bier. I dette ligger det et stort potensiale til å kunne høste av en fornybar ressurs og videreforedle et produkt som det er stor og økende, etterspørsel etter. Bakgrunn I 2005 ble regelverk for flytting av bier endret og grensa for flytting av…

Les mer

Økt produksjon av storfekjøtt i Nord-Norge

Den senere tid har det vært nedgang i produksjon av kjøtt fra norsk storfe. I samme periode har etterspørselen fra forbrukerne økt. Næringsmiddelkonsernet Nortura har estimert et behov for import av hele 81 300 tonn storfekjøtt fra utlandet i 2016. Dette gir muligheter for storfeprodusenter i hele landet – særlig i nord. I en ny rapport…

Les mer

Arktisk Landbruk – Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk

Prosjektet, som eies av Nordnorsk Landbruksråd, har som overordnet mål å bidra til økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk. Prosjektet skal utvikle en merkeordning som skal gi et fortrinn i markedet. Mål for prosjektet: Prosjektet skal utvikle en merkeordning der det stilles krav om opprinnelse og foredling til produktet. Fortrinnene med nordnorske produkter må…

Les mer

Arktisk landbruk – Det trengs flere produsenter av arktiske råvarer

Hvis Arktisk Mat skal kunne bli en suksess må tilgangen på grønnsaker og andre arktiske råvarer være forutsigbar. ArtNor AS gjennomførte i 2014 forstudien «Arktisk mat, merkevare og marked» der de så på muligheten for å øke matproduksjonen i Nord-Norge og å kunne bruke mer råvarer produsert i landsdelen. Dette arbeidet er fulgt opp av…

Les mer

Arktisk Landbruk – Agronomi i arktisk landbruk

Nok grovfôr av rett kvalitet som er høstet på en enkel og effektiv måte er ei god oppskrift på suksess. For det arktiske landbruket er nok, godt og rimelig grovfôr ei stor utfordring. Med prosjektet Agronomi i arktisk landbruk ønsker NIBIO og Landbruk Nord å bidra til suksess i grovfôrdyrkinga i det arktiske landbruket. Bakgrunn…

Les mer

Arktisk landbruk – Arktisk lammekongress 2014

Sauenæringen i Nord-Norge opplever en nedgang. Samtidig viser regionale prosjekt som «Det eventyrlige Vesterålslammet» at det er mulig å få til optimisme og positiv utvikling. Med dette som bakgrunn ble initiativet til et felles nordnorsk arrangement, en Arktisk lammekongress, tatt. Arktisk lammekongress 2014 ble arrangert i Tromsø 21.-23. mars 2014 med hele 132 deltakere. Prosjekteier…

Les mer

Arktisk landbruk – Pen potet er sunn potet

Skallkvalitet og knollstørrelse påvirker potetens levedyktighet. Ikke fordi den blir penere, men fordi sterkere og sunnere skall reduserer risikoen for skade og sykdom på poteten. Dette er viktig for lagring av potetene gjennom vinteren og det kan vi påvirke. Ulike sykdomsorganismer (spesielt blæreskurv, stengelråte, foma og fusarium) får gode angrepsforhold når temperaturen faller om høsten,…

Les mer

Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid

Den nordnorske bonden produserer mat i midnattsol og mørketid. Dette klima sammen med topografien og geologien bidrar til å gi råvarene fra det nordnorske landbruket karakter og særpreg. Det gir kvalitetsfortrinn med mulighet for ekstra verdiskaping under begrepet «arktisk landbruk».   Artikkelserie Utover sommeren og høsten vil vi presentere en serie med artikler fra det…

Les mer

Masteroppgave «Sterkere sammen» – Mari Engh

Oppgaven med undertittel – En studie av levedyktige regionale matnettverk – ble i mai levert av Mari Engh ved NTNU, som hennes masteroppgave i entrepenørskap, innovasjon og samfunn.

Studien har forsøkt å gi svar på «Hvilke faktorer er viktige for å utvikle vellykkede regionale matnettverk?» Oppgaven kan leses i sin helhet her: Masteroppgave. MariEngh.

 

Ny rapport om bruk av beite til melkekyr i løsdrift

Grete H.M. Jørgensen fra NIBIO har nylig publisert en ny rapport om bruk av beite til melkekyr i løsdrift, basert på en spørreundersøkelse fra Nordland, Troms og Finnmark. Ny forskriftskrav har resultert i strukturendringer i landbruket, og det legges opp til en overgang fra bås- til løsdriftsfjøs for norske melkekyr. Voksne melkekyr skal i følge…

Les mer

Oppdatert informasjon om Arktisk kvalitet på kjøtt

Ved å følge lenken under vil du finne oppdatert informasjon om arktisk kvalitet på kjøtt, nå er også reinkjøtt tatt med. De klimatiske faktorene har betydning for hvilke planter som vokser så langt nord. Studier har vist at planter som er dyrket i nord, under lange dager og lave temperaturer kan ha ulikt innhold av…

Les mer

Prosjekt «Abortårsaker hos sau 2016»

Veterinærinstituttet har satt i gang et prosjekt kalt «Abortårsaker hos sau 2016». Dette prosjektet går ut på å samle inn abortmateriale (fostre og fosterhinner) samt blodprøver fra søyer som aborterer, fra besetninger i Nord-Norge. Dette skal forhåpentligvis gi svar på hva som per i dag er den viktigste abortårsaken hos sau i Nord-Norge- Det er…

Les mer

FoU-møte i Tromsø

Nordnorsk Landbruksråd sin FoU-gruppe hadde tirsdag 1. mars sitt første møte for sesongen. Disse møtene gjennomføres jevnlig for å oppdatere behovet for ny kunnskap fra næringa, til institusjonene som kan produsere dette. Bonde- og småbrukarlagets faste medlem i denne gruppa, Olaug Bergset, var forhindret fra å møte, og som vara møtte Mats Jakobsen. Han er…

Les mer

Interessert i jordbruksforskning? Sjekk kore.no

Kore er en uavhengig database for jordbruksforskning som ble lansert våren 2014. Vi arbeider med å samle, systematisere og presentere norsk og internasjonal forskning på matkvalitet og jordbruksmetoder. Ta kontakt enten du er forsker, bonde, skribent eller interessert i jordbruksforskning.

Utviklingsprogrammet for Arktisk Landbruk

Nordnorsk Landbruksråd har siden det ble opprettet arbeidet systematisk for å bedre samordninga av landbruket i landsdelen og for at man skal bruke betegnelsen Arktisk Landbruk om det nordnorske landbruket. En viktig milepæl for det Arktiske landbruket var nådd da begrepet ble brukt i Nordområdemeldinga (Meld. St. 7, 2011) og i Landbruksmeldinga (Meld. St. 9,…

Les mer

Næringsutvikling på gården

NUG er et opplæringsprogram i entrepenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap Vel og Norsk Landbruksrådgivning og eies av disse. For mer informasjon se oppdateringer på Landbruk Nords Facebookside.

Les mer

Prosjekt ”Kontroll av hundekjeks”

Under ledelse av Bioforsk Nord Holt pågår det for tiden prosjektarbeid på kontroll av hundekjeks, og det begynner allerede å gi frukter i form av ny kunn-skap om hundekjeksens bi-ologi og anbefalte tiltak for bekjempelse.

Les mer

Arktisk kjekjøtt

Produksjon av større kje fra beite i det arktiske landskapet. Et verdikjedekonsept fra primærprodusent til marked og salg av gourmetkje.

Les mer

Åkerbønner prøves i nord

Våren 2014 ble et lite areal i Vesterålen sådd til med åkerbønner (Vicia faba) av sorten Columbo. Det er interessant å prøve mer varmekrevende vekster i vår region.

Les mer

Pløy mer

Pløying har mange fordeler. Mange ville fått større avlinger med mer pløying.

Les mer

Jordpakking og agronomi

Det meste av overflata på jordet blir overkjørt minst en gang i løpet av vekstsesongen, oftest flere ganger. Er det nødvendig å behandle plantene så dårlig?

Les mer