Fagstoff

Her legger vi inn aktuelle artikler som kan være nyttig lesing for gårdbrukere og andre som har landbruk som interessefelt. Siden skal oppdatere forsknings- og utviklingsresultater fra våre samarbeidspartnere og eierorganisasjoner, og skulle du inneha kunnskap som kan nyttes av andre, tips oss gjerne!

Agri Analyse rapport 3 – 2022

På bakgrunn av en bekymring over nedgangen i antall bruk i Troms og Finnmark, samt sviktende økonomi blant bøndene fikk Agri Anlayse et oppdrag fra Bondelagene i Troms og Finnmark. Oppdraget var å gi en utredning om situasjonen og tilhørende tiltak for å bedre situasjonen. Troms og Finnmark fylkeskommune støttet prosjektet økonomisk. Rapportens innledning har…

Details

Rapport fra prosjektet «Flaskehalser i grøntproduksjonen i Nord-Norge»

Nordnorsk Landbruksråd har som prosjektsøker gitt et oppdrag til  Agri Analyse for å utarbeide en rapport som omhandler produksjon, distribusjon og omsetning av grønt i vår nordligste landsdel, og den ble ferdigstilt av prosjektleder Hanne Eldby i vår. «Landbruket i den nordligste landsdelen står overfor store utfordringer fremover, men også muligheter. Forbruket av kjøtt skal…

Details

Økologisk gjødsling av jordbær -Effekter av temperatur og daglengde

Anne Linn Hykkerud BAKGRUNN Produksjonsmetoden med dyrking av produksjonsklarejordbærplanter under høye plasttunneler er en produksjonsform som har gitt et løft for bærdyrking i nord. Med denne produksjonsformen overvinnes utfordringer som vinteroverlevelse, lite gunstige forhold for blomsterdannelse på høsten og utfordringer med skadegjørere. Sammen med veksten av bærdyrking har også interessen for å dyrke økologisk dukket…

Details

Vårmøter sau

Arktisk kompetansesenter sau arrangerer temamøter med følgende program – se også vedlegg: Invitasjon til vårmøter sau 2021 Onsdag 07.04.2021 – klokka 19:00-21:00 – Såvarer, emballering og konservering av grovfôr.  Ragnhild Renna- Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge: Arter og sorter i eng og beite.  Ole Schjei- Felleskjøpet: Emballering og konservering av grovfôr, muligheter for redusert plastbruk.…

Details

Karbonlagring i jord

Med økt fokus på landbrukets klimamål, har det vært etterspurt hvordan man jobber med tanke på karbonlagring, for å innlemme dette i et klimaregnskap. NIBIO har gjennomført et prosjekt «Muligheter og utfordringer for økt karbonbinding i landbruksjord» – den rapporten kan du lese her: Rapport økt karbonbinding Styret for Forskningsmidler over Jordbruksavtalen ga i 2018…

Details

Avling og kvalitet på langvarig eng

Næringa, gjennom Nordnorsk Landbruksråd ønsker å styrke innsatsen, relevansen og samarbeidet innfor forskning og utvikling av Arktisk natur- og landbruk. Nordnorsk Landbruksråd støtter derfor prosjektet: Longtermgras (2016-2020) Målet med prosjektet var å øke avlingsmengden og forbedre fôrkvaliteten i langvarig eng på en miljømessig og kostnadseffektiv måte. Et delmål var å utvikle arts- og sortsblandinger av…

Details

Eline Kristoffersen i fjøset på Andøya

Verdifulle damer i Nordland

Nordland Bondelag har laget en serie med presentasjoner av kvinnelige bønder i Nordland. I artikkelserien møter vi damer som presenterer egen drift, og landbrukets verdiskaping i kommunen gården ligger i. Artikkelseriens faktagrunnlag om verdiskaping og sysselsetting er hentet fra NIBIOs rapport, som vi har presentert her tidligere, og omhandler samme tema som artikkelserien om midtukebønder…

Details

Nobæææmbeeer – fagmøter sau

Arktisk kompetansesenter for sau arrangerer fagmøteserie i november, og følgende informasjon er sendt ut til alle sauebønder i Nord-Norge: Vi kan nå meddele at programmet for Noobæææmbeeer er såpass ferdig at vi kan sende det ut. Link til arrangementet ligger på nettsiden vår her: Program og påmelding Nortura skal bistå med markedsføring og dette annonseres til…

Details

Kostnadseffektiv grovfôrproduksjon

Lønnsomheten i norsk landbruk er utfordra av høye og stadig stigende grovfôrkostnader. Prisen per fôrenhet grovfôr er på mange bruk høyere enn for innkjøpt kraftfôr, og investeringar i maskiner, teknisk utstyr og infrastruktur utgjør store kostnader. Det er derfor ønskelig med kunnskap om hvordan man kan produsere grovfôret mer kostnadseffektiv, og det er utredet i…

Details

Nytt prosjekt viser verdiskaping og sysselsetting i landbruk og landbruksbasert industri i Nord-Norge

Norsk Institutt for Bioøkoøkonomi (NIBIO) og Østlandsforskning (ØF) har på oppdrag fra Nordnorsk Landbruksråd utarbeidet en ny rapport som som beskriver utviklingen i landbruket i Nord-Norge. Fylkesmennene i Nordland, Troms og Finnmark har finansiert dette arbeidet. Rapporten er fremlagt og ligger tilgjengelig på nettsiden til NIBIO: https://nibio.brage.unit.no/nibio-xmlui/handle/11250/2663880 Rapporten er basert på tall fra 2018. Landbruket…

Details

Rødbeter i Nord

I fagtidsskriftet Gartneryrket nr 3/202 har forsker Anne Linn Hykkerud ved NIBIO Holt fått publisert en artikkel om rødbetedyrking i Nord-Norge. Det har vært gjort flere forsøk, og med fokus på stokkløping, som har vært et problem. Dette viste seg å ikke være en sentral problematikk, i dagens klima. Les hele artikkelen her: Artikkel gartneryrket

Timotei for nordlige strøk

Som en del av prosjektet «Et Arktisk kompetanselandbruk», som Nordnorsk Landbruksråd fikk tilsagn på i 2014, er det nå publisert en informasjonsfilm om grovfôr. NIBIO på Holt står for produksjonen og forskninga, og en stor takk til dem. Hovedmålet for prosjektet er helhetlig og koordinert innsats på FoU og kompetanse for å øke inntekter og…

Details

Beite i blåbærbjørkeskog

På beitejakt med beitekart

Sau og andre beitedyr velger alltid det beste beitet. Uten kart og kompass. Men for husdyreierne vil et vegetasjonskart gi en god oversikt. Det gjør det lettere å velge og holde de beste beitene i hevd.

Details

FoU-verksted i Tromsø

Nordnorsk Landbruksråds prosjekt «Et Arktisk kompetanselandbruk» gjennomførte et innspillseminar i Tromsø 7. – 8. oktober. Fristen for innspill Landbruksdirektoratet er 1. oktober, men vi fikk utsatt fristen til 8. oktober. Hensikten var få fram gode ideer og forslag til kunnskapsretta tiltak som kan videreutvikle det arktiske landbruk. Det er viktig å få fram tiltak som…

Details

Kalking etter slått – Felleskjøpets fagartikler

Kalking av eng og beite kan du gjøre nå! av Hans Trygve Lund, Fagsjef plantekultur, Felleskjøpet, og Heidi Skreden, markedsansvarlig Landbruk Østlandet, Miljøkalk AS. For å redusere presset i periodene med mye jordarbeiding kan et tiltak være å forskyve kalking til etter slåtten eller til høsten. På sommeren etter slått er været ofte mer stabilt,…

Details

Vegetasjon og beite ved Gjømmervatnet, Kvalnes og Godøynes

NIBIO har kartlagt vegetasjonen på tre ulike lokaliteter i Bodø kommune, til sammen 41,2 km2. Hensikten med vegetasjonskartleggingen er å framskaffe informasjon for bruk i planlegging av beitebruk og landskapsskjøtsel. Kartlegginga er utført på oppdrag fra Bodø kommune. Prosjektet inngår i NIBIO sitt nasjonale program for vegetasjonskartlegging i utmark der oppdragsgiver prioriterer kartleggingsområde og bidrar…

Details

Dyrking og bruk av korn i Nord-Norge

Hilde Halland, Mette Thomsen og Sigridur Dalmannsdottir er forfattere av denne rapporten, som har fokus på dyrking og bruk av bygg i Nord-Norge. Prosjektet Northern Cereals har vært et treårig prosjekt fra 2015 til 2018 der målet har vært å øke kornproduksjonen og verdien av korn og kornprodukter i den Nord-Atlantiske region.  I tillegg til kunnskap…

Details

Klimaendringenes påvirkning på landbruket i Norge innenfor ulike klimasoner

Eivind Uleberg og Sigridur Dalmannsdottir ved NIBIO har gitt ut en rapport etter å ha gjort et utredningsarbeid på oppdrag for Fylkesmannen i Troms og Fylkesmannen i Buskerud, og er tilknyttet prosjektet «Klimatilpasning i landbruket». Rapporten tar utgangspunkt i ulike klimasoner og sammenstiller eksisterende kunnskap om klimaeffekter og deres påvirkning på landbruket innenfor ulike klimasoner.…

Details

Forvaltning av ettervekst i eng i varmere og våtere høstmåneder

Lengre vekstsesong og høyere temperaturer om høsten gir spørsmål om de anbefalte høstetidspunktene for eng fortsatt er gyldige og om ettervekst etter hovedslåtter bør høstes eller kan få stå. NIBIO ved Marit Jørgensen, Anne Kjersti Bakken, Tor Lunnan og Liv Østrem, Divisjon for matproduksjon og samfunn/Fôr og husdyr har publisert rapporten med tittel som beskrevet…

Details

Beiteskader av grågås – et problem for bøndene

Hvor store økonomiske tap påføres gårdsbruk på grunn av beiteskader av grågås? Beiteskadene har økt i takt med den økende bestanden av grågås d siste tiår, som kan skyldes en rekke faktorer, blant annet klimaendringer. Beiteskader fra gås kan deles inn i 1) tap av grovfôr 2) tap av spirer og såkorn 3) store mengder…

Details

Utviklingsseminar på Tjøtta 22. og 23. oktober

En møteplass for innovative bønder, studenter, forskning og forvaltning. Et sted for inspirasjon og utvikling! 22. oktober: Biogass –husdyrgjødsel som ressurs Landbruket får stadig nye krav og forventinger om å være en aktiv medspiller for å nå de nasjonale og internasjonale klimamål som settes. Det er derfor viktig for næringa å få utredet og utviklet…

Details

Ta vare på ressursene!

Anders Johansen, nestleder i Nordnorsk Landbruksråd og konsernstyremedlem i TINE, har publisert følgende innlegg på tine.no, og vi ønsker gjerne å dele saken: Etter en utfordrende vinter, vår og sommer, med overvintringsskader i deler av Nord-Norge og tørke i resten av landet, står vi nå ovenfor en svært utfordrende grovfôrsituasjon i store områder av landet.…

Details

Arktisk kvalitet – En beskrivelse av nordlige natur- og klimaforhold og virkning på egenskaper hos nordnorske matprodukter

Tor J. Johansen, Anne‐Linn Hykkerud, Eivind Uleberg og Jørgen Mølmann som representerer: Divisjon for bioteknologi og plantehelse/Skadedyr og ugras og Divisjon for matproduksjon og samfunn /Frukt og grønt – har nylig utgitt en rapport med de studiene som er gjort på kvalitet på nordnorske produkter sammenlignet med andre geografiske områder: https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2494675    

Details

Troms: Mulighetenes landbruk

En ny rapport fra AgriAnalyse tar for seg utviklingstrekk i jordbruket i Troms, og det pekes på flaskehalser som må åpnes for å snu negative trender. Disse er eiendomsstrukturen, med mye leiejord, og manglende oppfølging av driveplikten. Videre er det vanskelig å skaffe investeringsmidler, spesielt for små og middels store bruk. Virkemidlene i jordbrukspolitikken bør også i større grad sikre at mindre bruk…

Details

Verknad av traktorkøyring på engavling og jordfysiske forhold

Engavlingene har stagnert dei seinaste åra, og det er stilt spørsmål om jordpakking og dårlige jordfysiske forhold kan være en del av årsaka (Lunnan 2012). I fleire undersøkingar har en tidligare sett på ulike sider ved køyreskader i eng. Tveitnes og Njøs (1975) fann eit avlingstap på 11-15 % etter køyring både vår og høst…

Details

Fra Sørfold i Nordland. Foto: Oskar Puschmann/Skog og landskap

Med grovfôr i fokus

Grovfôrbasert husdyrproduksjon er en hovedpilar i norsk landbruk, og avhenger av vellykket dyrking og konservering av engvekster. Men hvilke fordeler har en gammel eng som har bestått i mange år, sammenlignet en nypløyd eng som er ung og vital? Bøndene vet at det er utfordringer forbundet med begge, og forskerne jobber med å finne gode…

Details

Nye potetsorter for arktisk potetproduksjon

Gjennom mange år har potetprodusent Olav Grundnes sammen med Graminor, Landbruk Nord og Tromspotet, arbeidet for å få fram nye potetsorter for arktisk potetproduksjon. Fra 2013 har arbeidet også fått støtte fra midlene til utvikling av arktisk landbruk. Formål med prosjektet er å finne nye potetsorter for arktisk potetproduksjon. Delmål Videreføre utvalgsarbeid i foredlingssorter på…

Details

Stress og velferd hos rein

Reinsdyr er lite håndtert av mennesker og kan derfor oppleve samling, sortering og merking som svært stressende. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har fått midler til et prosjekt som skal undersøke stressbelastningen hos tamrein håndtert manuelt og sammenlikne med nytt mekanisk system for veiing, fiksering og sortering. Formålet med dette prosjektet er å undersøke hvordan…

Details

Samisk matutviklingsseminar

I et samarbeid mellom Árran Julevsáme guovdásj / Lulesamisk senter og SlowFood Sápmi ble det arrangert samisk matutviklingsseminar i Tromsø høsten 2015. Med deltakere fra reinslakterier og foredlere av reinkjøtt i Nordland og Troms, og andre næringsdrivende med interesse for samiske mattradisjoner, ble det blant annet diskutert hvorvidt det svenske kvalitetsmerket «Renlycka» skal tilpasses norske…

Details

Nytt system innført for klassifisering av reinslakt

Kalkyleskjæring av rein For gris og storfe har det i mange år vært et system for vurdering og klassifisering av kvaliteten på slakt. Dette systemet vurderer både fettprosent og kjøttfylde, og vurderes etter fastsatte krav. Samme system er nå innført for reinkjøtt. Etter at klassifiseringssystemet EUROP er tatt i bruk i alle slakterier, skal Animalia…

Details

Nå blir det enklere å gjødsle poteten riktig

Potetdyrkeren kan få et ekstra hjelpemiddel i vekstsesongen for å avgjøre hva som er riktig nitrogengjødsling i den enkelte potetåker. Ved å bruke dette hjelpemiddelet kan en gjødsle etter behov og korrigere for effekten av varierende nedbør og andre forhold i vekstsesongen. Rett mengde nitrogen gir god kvalitet på poteten, som en viktig del av…

Details

I Nord-Norge drives birøkt med verdens friskeste bier

I Nord-Norge og nordlige deler av Nord-Trøndelag drives birøkt med verdens friskeste bier. I dette ligger det et stort potensiale til å kunne høste av en fornybar ressurs og videreforedle et produkt som det er stor og økende, etterspørsel etter. Bakgrunn I 2005 ble regelverk for flytting av bier endret og grensa for flytting av…

Details

Økt produksjon av storfekjøtt i Nord-Norge

Den senere tid har det vært nedgang i produksjon av kjøtt fra norsk storfe. I samme periode har etterspørselen fra forbrukerne økt. Næringsmiddelkonsernet Nortura har estimert et behov for import av hele 81 300 tonn storfekjøtt fra utlandet i 2016. Dette gir muligheter for storfeprodusenter i hele landet – særlig i nord. I en ny rapport…

Details

Arktisk Landbruk – Økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk

Prosjektet, som eies av Nordnorsk Landbruksråd, har som overordnet mål å bidra til økt verdiskaping på mat fra arktisk landbruk. Prosjektet skal utvikle en merkeordning som skal gi et fortrinn i markedet. Mål for prosjektet: Prosjektet skal utvikle en merkeordning der det stilles krav om opprinnelse og foredling til produktet. Fortrinnene med nordnorske produkter må…

Details

Arktisk landbruk – Det trengs flere produsenter av arktiske råvarer

Hvis Arktisk Mat skal kunne bli en suksess må tilgangen på grønnsaker og andre arktiske råvarer være forutsigbar. ArtNor AS gjennomførte i 2014 forstudien «Arktisk mat, merkevare og marked» der de så på muligheten for å øke matproduksjonen i Nord-Norge og å kunne bruke mer råvarer produsert i landsdelen. Dette arbeidet er fulgt opp av…

Details

Arktisk Landbruk – Agronomi i arktisk landbruk

Nok grovfôr av rett kvalitet som er høstet på en enkel og effektiv måte er ei god oppskrift på suksess. For det arktiske landbruket er nok, godt og rimelig grovfôr ei stor utfordring. Med prosjektet Agronomi i arktisk landbruk ønsker NIBIO og Landbruk Nord å bidra til suksess i grovfôrdyrkinga i det arktiske landbruket. Bakgrunn…

Details

Arktisk landbruk – Arktisk lammekongress 2014

Sauenæringen i Nord-Norge opplever en nedgang. Samtidig viser regionale prosjekt som «Det eventyrlige Vesterålslammet» at det er mulig å få til optimisme og positiv utvikling. Med dette som bakgrunn ble initiativet til et felles nordnorsk arrangement, en Arktisk lammekongress, tatt. Arktisk lammekongress 2014 ble arrangert i Tromsø 21.-23. mars 2014 med hele 132 deltakere. Prosjekteier…

Details

Arktisk landbruk – Pen potet er sunn potet

Skallkvalitet og knollstørrelse påvirker potetens levedyktighet. Ikke fordi den blir penere, men fordi sterkere og sunnere skall reduserer risikoen for skade og sykdom på poteten. Dette er viktig for lagring av potetene gjennom vinteren og det kan vi påvirke. Ulike sykdomsorganismer (spesielt blæreskurv, stengelråte, foma og fusarium) får gode angrepsforhold når temperaturen faller om høsten,…

Details

Arktisk landbruk – matproduksjon i midnattsol og mørketid

Den nordnorske bonden produserer mat i midnattsol og mørketid. Dette klima sammen med topografien og geologien bidrar til å gi råvarene fra det nordnorske landbruket karakter og særpreg. Det gir kvalitetsfortrinn med mulighet for ekstra verdiskaping under begrepet «arktisk landbruk».   Artikkelserie Utover sommeren og høsten vil vi presentere en serie med artikler fra det…

Details

Masteroppgave «Sterkere sammen» – Mari Engh

Oppgaven med undertittel – En studie av levedyktige regionale matnettverk – ble i mai levert av Mari Engh ved NTNU, som hennes masteroppgave i entrepenørskap, innovasjon og samfunn. Studien har forsøkt å gi svar på «Hvilke faktorer er viktige for å utvikle vellykkede regionale matnettverk?» Oppgaven kan leses i sin helhet her: Masteroppgave. MariEngh.  

Details

Ny rapport om bruk av beite til melkekyr i løsdrift

Grete H.M. Jørgensen fra NIBIO har nylig publisert en ny rapport om bruk av beite til melkekyr i løsdrift, basert på en spørreundersøkelse fra Nordland, Troms og Finnmark. Ny forskriftskrav har resultert i strukturendringer i landbruket, og det legges opp til en overgang fra bås- til løsdriftsfjøs for norske melkekyr. Voksne melkekyr skal i følge…

Details

Oppdatert informasjon om Arktisk kvalitet på kjøtt

Ved å følge lenken under vil du finne oppdatert informasjon om arktisk kvalitet på kjøtt, nå er også reinkjøtt tatt med. De klimatiske faktorene har betydning for hvilke planter som vokser så langt nord. Studier har vist at planter som er dyrket i nord, under lange dager og lave temperaturer kan ha ulikt innhold av…

Details

Prosjekt «Abortårsaker hos sau 2016»

Veterinærinstituttet har satt i gang et prosjekt kalt «Abortårsaker hos sau 2016». Dette prosjektet går ut på å samle inn abortmateriale (fostre og fosterhinner) samt blodprøver fra søyer som aborterer, fra besetninger i Nord-Norge. Dette skal forhåpentligvis gi svar på hva som per i dag er den viktigste abortårsaken hos sau i Nord-Norge- Det er…

Details

FoU-møte i Tromsø

Nordnorsk Landbruksråd sin FoU-gruppe hadde tirsdag 1. mars sitt første møte for sesongen. Disse møtene gjennomføres jevnlig for å oppdatere behovet for ny kunnskap fra næringa, til institusjonene som kan produsere dette. Bonde- og småbrukarlagets faste medlem i denne gruppa, Olaug Bergset, var forhindret fra å møte, og som vara møtte Mats Jakobsen. Han er…

Details

Interessert i jordbruksforskning? Sjekk kore.no

Kore er en uavhengig database for jordbruksforskning som ble lansert våren 2014. Vi arbeider med å samle, systematisere og presentere norsk og internasjonal forskning på matkvalitet og jordbruksmetoder. Ta kontakt enten du er forsker, bonde, skribent eller interessert i jordbruksforskning.

Utviklingsprogrammet for Arktisk Landbruk

Nordnorsk Landbruksråd har siden det ble opprettet arbeidet systematisk for å bedre samordninga av landbruket i landsdelen og for at man skal bruke betegnelsen Arktisk Landbruk om det nordnorske landbruket. En viktig milepæl for det Arktiske landbruket var nådd da begrepet ble brukt i Nordområdemeldinga (Meld. St. 7, 2011) og i Landbruksmeldinga (Meld. St. 9,…

Details

Næringsutvikling på gården

NUG er et opplæringsprogram i entrepenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap Vel og Norsk Landbruksrådgivning og eies av disse. For mer informasjon se oppdateringer på Landbruk Nords Facebookside.

Details

Prosjekt ”Kontroll av hundekjeks”

Under ledelse av Bioforsk Nord Holt pågår det for tiden prosjektarbeid på kontroll av hundekjeks, og det begynner allerede å gi frukter i form av ny kunn-skap om hundekjeksens bi-ologi og anbefalte tiltak for bekjempelse.

Details